logo_top.png
sklep.png
Dział Archeologii
11.09.2018 Administrator

 

Początki muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu sięgają 2. poł. XIX wieku. Zabytki archeologiczne były gromadzone przez Städtisches Museum i Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst oraz Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Ich kolekcje znalazły się w utworzonym w 1930 roku Muzeum Miejskim (od 1931 roku w Dziale Prehistorycznym), a po II wojnie w Muzeum Pomorskim i następnie w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

Dzięki intensyfikacji badań wykopaliskowych i powierzchniowych, zapoczątkowanych w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, a także dzięki nadzorom archeologicznym prowadzonym przy inwestycjach budowlanych w ostatnich latach, zbiory systematycznie powiększały się. Obecnie jest to około 200 tys. zabytków, które pochodzą z ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej, Kujaw i Pomorza Gdańskiego. Zabytki te stanowią dobrą reprezentację wszystkich epok i kultur – od końca epoki lodowcowej do średniowiecza i czasów nowożytnych włącznie. Są to bogate materiały z osad i cmentarzysk (m.in. kolekcja urn twarzowych) oraz ze skarbów. Najważniejsze zespoły zabytków pozyskano z następujących stanowisk: Brzoza – stanowisko dawniej określane jako Toruń-Rudak (paleolit schyłkowy); Brąchnówko, Rzęczkowo, Toruń-Katarzynka, Toruń-Fort Żółkiewskiego, Adolfin, Bodzanowo, Byczyna (osady neolityczne); Małe Czyste (groby neolityczne); Mała Kępa, Słończ, Bolumin, Chwarzno, Gościeradz, Oksywie, Matarnia (cmentarzyska kultury łużyckiej i pomorskiej); Kamieniec, Kruszwica, Boguszewo (grody kultury łużyckiej); Podwiesk, Małe Czyste, Gostkowo, Lachmirowice, Janowo (cmentarzyska kultury wielbarskiej, oksywskiej, i przeworskiej); Toruń (osady z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich); Lubicz, Lisewo, Lachmirowice (osady wczesnośredniowieczne); Kałdus, Brzoza, Otłoczyn (cmentarzyska wczesnośredniowieczne); Toruń, Mała Nieszawka, Dybów (zamki ); Toruń – Stare i Nowe Miasto (średniowiecze i czasy nowożytne).

Wyniki badań prowadzonych przez Dział Archeologii znalazły i znajdują swoje odbicie w licznych publikacjach, których autorami byli i są jego pracownicy. Na bazie naszych zbiorów powstają prace doktorskie i magisterskie. Wybrane materiały udostępniane są do badań porównawczych i publikacji archeologom polskim i zagranicznym. W Dziale odbywają się również zajęcia dydaktyczne dla studentów archeologii UMK i lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej.

Obok prac naukowo-badawczych Dział organizuje wystawy stałe i czasowe. Od połowy lat siedemdziesiątych przygotowano trzy wystawy stałe, ostatnią z nich Odkrywanie przeszłości otwarto w 1999 roku (wyróżnienie w konkursie Sybilla 1999). W tym samym okresie zorganizowano wiele wystaw czasowych (m.in. nagrodzone: Z dziejów publicznych zbiorów archeologicznych w Toruniu – Sybilla 2002: II nagroda oraz Ciepłe piękno. Z historii toruńskich zdunów – Sybilla 2003: wyróżnienie), z których trzem towarzyszyły konferencje naukowe z opublikowanymi materiałami. Dzięki współpracy z innymi muzeami nasze zabytki wypożyczane są na wystawy w Polsce i za granicą, a do nas sprowadzane są wystawy czasowe.

Siedziba Działu od 1968 do 2010 roku mieściła się w trzech spichrzach przy ul. Ciasnej 4/6/8. W 2010 roku została przeniesiona na ul. Jakuba 20a, gdzie znajdują się magazyny zbiorów i pracownia konserwacji zabytków archeologicznych. W Dziale pracuje 4 archeologów opiekujących się magazynami zbiorów (Epoki Kamienia i Wczesnej Epoki Brązu, Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza, Okresów: późnolateńskiego i wpływów rzymskich, Średniowiecza i Czasów Nowożytnych) i 2 archeologów konserwatorów w pracowni konserwatorskiej.

 

 

Działem kieruje starszy kustosz Leszek Kucharski.

Pracownicy Działu:

kustosz dyplomowany dr Ewa Bokiniec, starszy kustosz Romualda Uziembło, starszy konserwator Piotr Gużyński,  konserwator Violetta Stawska, kustosz dr Beata Bielińska-Majewska.

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ